Stanovy

Stanovy turistického oddílu "T.O.9"

Autor: Samozvaný náčelník Pepa "Jožinek" Ratajský

Datum: 10.11.2005, Novelizace 15.12.2023


Článek I.

Název subjektu

Členové tohoto subjektu si vytkli poslání poznávat a chránit přírodní památky země moravské za výrazné podpory českých i moravských podniků, zejména pivovarů a lihovarů. Formou poznávání byly určeny víceméně pravidelné pochody po moravských kotárech a jejich blízkém okolí. Zakládají občanské sdružení s názvem: Turistický oddíl Devítka - dále jen T.O.9.


Článek II.

Sídlo T.O.9

Sídlem oddílu je Zlín, Vodní 4202.


Článek III.

Cíl činnosti T.O.9

Cílem činnosti oddílu je v souladu s ustanovením článku I. podpora zviditelnění zlínského regionu, především jeho přírodních památek, péče o svůj vlastní zdravotní stav. K naplnění tohoto cíle se budou členové oddílu účastnit jak zmíněných pochodů v zelených oddílových barvách a pravidelných vyhodnocovacích briefingů po nich následujících. Nedílnou součástí činnosti je podpora zlínských ligových týmů a české reprezentace.


Článek IV.

Orgány T.O.9

Oddíl má tyto orgány:

Vrcholné orgány oddílu
1. Valná hromada
2. Náčelník oddílu
3. Vicenáčelnice oddílu
4. Revizní komise

Štáb oddílu
5. Plánovač pochodů
6. Pokladník oddílu
7. Správce internetových stránek
8. Producentka tištěné propagace

Nejvyšším orgánem oddílu je valná hromada oddílu. Usnesení valné hromady je vždy platné. Valné hromady mají právo účastnit se všichni členové oddílu. Valná hromada je usnášení schopná pokud se účastní více než polovina aktivních členů. Za aktivního člena je považován ten, který se v daném roce zúčastnil alespoň jednoho pochodu a má uhrazený členský příspěvek. Náčelník oddílu je oprávněn jednat jménem oddílu ve všech věcech a zastupovat jej navenek, jakož i jménem oddílu podepisovat. Přitom je povinen řídit se usnesením valné hromady. V případě nepřítomnosti náčelníka se stává vedúcím pochodu člen štábu podle pořadí v tomto článku.


Článek V.

Práva a povinnosti členů T.O.9

Každý aktivní člen má právo volit Orgány oddílu které jsou uvedeny v článku IV. Každý člen má právo k propůjčení členského průkazu a přidělení evidenčního čísla. Potvrzení členství je vázáno včasným uhrazením paušálního členského příspěvku ve výši 200,-Kč/rok. Při každém pochodu bude od všech účastníků vybíráno startovné ve výši 30,-Kč. Členové oddílu, kteří budou mít uhrazený paušální příspěvek mají slevu na startovném ve výši 10,-Kč. Uvedené příspěvky a startovné bude vybírat pokladník oddílu, náčelník, nebo vedúcí pochodu. Člen který se zúčastní pouze startu pochodu a po zaplacení startovného pochod neabsolvuje se stává sponzorem pochodu. Každý člen oddílu je povinen jednat v souladu s cíli oddílu, uvedenými v článku III. těchto stanov.


Článek VI.

Členství v T.O.9

Zakládajícími členy oddílu jsou ti, kteří ho založili. Dalším členem oddílu se stává ten, kdo absolvuje svůj premiérový pochod v plném rozsahu dle zvadla. Při vstupu do oddílu musí nový člen prohlásit, že souhlasí se stanovami oddílu. Členství v oddíle zaniká vystoupením z oddílu nebo vyškrtnutím. Štáb oddílu je oprávněn vyškrtnout člena, který neplní své povinnosti nebo jedná v rozporu se stanovami a posláním oddílu. Každý člen má právo z oddílu kdykoliv vystoupit. Přenechání nebo zánik evidenčního čísla člena oddílu nepřichází v úvahu ani v případě úmrtí.


Článek VII.

Zásady hospodaření T.O.9

Oddíl vede účetnictví o stavu a pohybu svého majetku, svých příjmech a výdajích, dle příslušných právních předpisů. Finanční prostředky, popřípadě jiné věci a hodnoty, které jsou majetkem T.O.9, mohou být použity jen k realizaci cílů sdružení, tak jak je vymezen v těchto stanovách. Zdroj příjmů oddílu jsou členské příspěvky a startovné, jejichž výši stanoví náčelník a dary, které oddíl případně obdrží od svých sponzorů. Na stav hospodaření oddílu dohlíží Revizní komise.


Článek VIII.

Zánik T.O.9

Oddíl zaniká:

Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným oddílem. O rozpuštění či sloučení s jiným oddílem musí rozhodnout valná hromada oddílu nebo náčelník

Při zániku oddílu se provede majetkové vypořádání a zbytek se propije.


Článek IX.

Změny a doplňky stanov T.O.9

Změny a doplňky těchto stanov lze provést na základě usnesení valné hromady, pokud náčelník nerozhodne jinak.


Ve Zlíně dne 10.11.2005

Novelizováno Valnou Hromadou 15.12.2023